Træproduktion

Området Rold Skov har helt optimale klimatiske og jordbundsmæssige betingelser for dyrkning af nåletræer. Vi har her opnået en tilvækst, som er blandt de bedste i Europa. Derfor består hovedgrupperne i Lindenborgs skove af 40% rødgran og 20% andet gran. Stor og effektiv produktion af nåletræ er således vores speciale.

Når bevoksningerne er 15-18 år gamle, starter de første gennemhugster. Her hugges hele tyndingstræet i flis, som afsættes til nordjyske varmeværker og derved medvirker til en CO² neutral energiform.

Der laves en tynding i bevoksningerne hvert 4.-5. år, og når træerne bliver tykke nok, laves der tømmerstokke til savværkerne. Dette sker først som tynde, afkortede stykker, og senere når træerne er store nok som hele tømmerstokke.

Driften i så stor en skov samt hugst af så store mængder træ, giver vores skovfogeder store erfaringer, netværk og kontakter. Dette er gældende både hvad angår produktion og salg. I vores enterpriseafdeling vil vi gerne udnytte disse fordele til gavn for andre skovejere.